پس زمینه‌ی سفید برای تصویر با تکنیک Floodfill پایتون

پس زمینه‌ی سفید برای تصویر با تکنیک Floodfill پایتون
ایجاد پس زمینه‌ سفید برای تصاویر با تکنیک Flood fill